Organisatie

De stichting v-OR is een onafhankelijke stichting met een enthousiast bestuur. Gezamenlijk met de leden wordt de stichting gevormd en worden gezamenlijke activiteiten ontplooid om de belangen voor internet radio en podcasting te behartigen en te vertegenwoordigen.

De stichting v-OR tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen van overleg tussen alle belanghebbende, alsmede door het verrichten van onderzoek naar technische, maatschappelijke, economische- en juridische aspecten van internet radio en podcasting.

Bestuur

Het bestuur van de verenigde-Online Radiostations wordt gevormd door Peter Contant, Jaco Bal en Roelof Meijer.

De bestuurders ontvangen geen beloning. Alle inkomsten uit de contributie, donaties en sponsoring worden gebruikt voor de exploitatie van het platform en de belangenbehartiging.